Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “E-Vie”

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten (individuele sessies) die door “E-Vie” Praktijk voor worden aangeboden.

Artikel 2: Inschrijven
2.1 Afspraken voor individuele sessies kunnen per telefoon (WhatsApp), e-mail of het contactformulier op de website gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering
3.1 Individuele sessies kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden, via telefoon (WhatsApp) of e-mail. Daarna blijft het volledige tarief verschuldigd. Voor een individuele sessie betekent dat er het volledige bedrag van een sessie in rekening wordt gebracht.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Alle betalingen voor de individuele sessies worden voldaan op IBAN NL71 INGB 0008329005 t.n.v. E.M. de Vries.

4.2 Op de factuur staat de datum waarop de factuur uiterlijk moet zijn voldaan.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de client in verzuim. E-Vie behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de client, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering
5.1 E-Vie heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.2 De met E-Vie gesloten overeenkomst leidt voor E-Vie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.3 Voor zover E-Vie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de client, is E-Vie uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure
6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel E-Vie als de client een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen E-Vie en de cursist op te lossen. Officie¨le klachten kunnen schriftelijk of per email aan E-Vie kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de ontvangst van de klacht door E-Vie bevestigt te worden. De klacht dient door E-Vie binnen vier weken te worden afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de client binnen deze vier weken met toelichting in kennis gesteld. E-Vie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Komt het onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, wordt de klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie dient binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. De geschillencommissie dient de klacht binnen vier weken te hebben afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de client binnen deze vier weken met een toelichting in kennis gesteld. De geschillencommissie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.

6.5 De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door E-Vie binnen twee weken afgehandeld.

6.6 Klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

6.7 Het indienen van een klacht ontslaat de client niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen
7.1 Alle vragen met betrekking tot zaken van administratieve of organisatorische aard dienen door E-Vie binnen 7 dagen beantwoord te zijn. Vragen over inhoudelijke kwesties dienen door E-Vie binnen 14 dagen beantwoord te zijn, behoudens in vakantieperiodes. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt een ontvangstbevestiging gestuurd waar in tevens de verwachte verwerkingstijd wordt aangegeven.

7.2 E-Vie verwacht van clienten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op het volgen van de sessie. Tevens verwacht E-Vie dat clienten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om een sessie te volgen. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan een sessie.

7.3 E-Vie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde sessie.

7.4 De sessie is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg, maar een aanvulling of ondersteuning. Ga bij klachten altijd naar een huisarts of specialist. Ik stel geen medische diagnoses.

7.5 Op de overeenkomst tussen E-Vie en de client is het Nederlands recht van toepassing.

Beverwijk, Februari 2018